ستون

 

طلوع انقلاب بر فراز استون هنج

1400/03/30

پرتاب مرکوری-رداستون 3

1400/02/17

ستون های سحابی عقاب در طول موج مادون قرمز:


ستونها و جتهای سهابی سه تکه


M16: ستون های آفرینش


دنباله دار NEOWISE بر فراز استون هنج


در قلب سحابی عقاب

سحابی نشری در فاصله هفت هزار سال نوری از زمین

در قلب سحابی عقاب


تصویر نجومی روز ناسا: ستون هایی از جنس نور بر فراز خلیج وایت‌فیش

در آسمان چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ نورهای عجیبی هفته گذشته بر فراز خلیج وایت‌فیش مشاهده شد. این خلیج در لبه شرقی دریاچه سوپریور، بین آمریکا و کانادا قرار دارد.

تصویر نجومی روز ناسا: ستون های سحابی عقاب در نور فروسرخ

ستاره های تازه متولد شده در سحابی عقاب، در حال شکل گرفتن هستند.

Top