M45


Title M45
Hit 2901
Photographer محسن شریفیمحسن شریفی
Location Sisakht, Iran
Camera modified 6D
Telescope SW 120ED (with .85X field flattener)
F 6.4
Exposure 45x300s
ISO 1000
Photography Techniques cool box temp: -20C
Accessories synguider+C11" ,Celestron CGEpro
Date of photography 2015


4 comments have been posted.

بله جناب بلبلی این تصاویر قطره ای از دریای زیبایی هایی است که خداوند خلق کرده. متاسفانه چشم انسان قادر به تشخیص اجرام کم نوری همچون سحابی ها نیست حتی از پشت قویترین تلسکوپها. البته بعضی از سحابی های پر نور را می توان از درون تلسکوپ بصورت غیر رنگی دید. اما حسگر دوربین ها با داشتن حساسیت زیاد نسبت به نور و رنگ می توانند بخوبی این زیبایی ها را ثبت نمایند.
جناب اقای شریفی بادیدن این تصاویر هوش از سرم پرید. ایا با چشم هم میشه از پشت تلسکوپ تصاویر را اینگونه دید؟
ممنون جناب رحیمی
عکس بسیار زیبایی سحابی های زمینه اسمان در اطراف خوشه پروین خیلی خوب ثبت شده موفق باشید
Top