سیارک jo25 2014

More

گذر عطارد از مقابل خورشید

More

Mohammad Rahimi
Hit :3642

گذر عطارد در میان ابرها

More

گذر عطارد از برابر خورشید 20 اردیبهشت 1395

More

گذر عطارد از برابر خورشید 20 اردیبهشت 1395

More

گذر سیاره عطارد 2

More

صیدی در دل دریای ابر

More

گذر سیاره عطارد

More

Memorable Sunrise

More

Transit of Venus

More

First Shut from Last Transit

More

گذری بر گذر زهره

More

گذر زهره

More

آخرین گذر قرن

More

گذر زهره 91

More

Memorable Sunrise

More

گذر زهره و لکه های خورشیدی

More

گذر 2012DA14

More

گذر زهره از مقابل قرص خورشید

More

گذر زهره

More

Top