خورشید خورده شده

More

Solar Eclipse

More

Parisa Aberi
Hit :1997

Solar Eclipse 2020

More

طلوع ماه و خورشید

More

Shadow of Partial Eclipse

More

Mohammad Rahimi
Hit :1810

Annular solar eclipse 26 Dec. 2019.

More

Island and Eclipse

More

آخرین کسوف قرن

More

Mohammad Rahimi
Hit :3958

خورشید گرفتگی...

More

غروب خورشیدِ گرفته در پاییزِ گرفته...

More

خورشید گرفتگی جزئی ابان 92

More

کسوف ابان 92

More

خورشید گرفتگی

More

کسوف 8 دقیقه ای

More

خورشید گرفته

More

حلقه الماس

More

کسوف

More

Mohammad Rahimi
Hit :6422
Top