در قلب سحابی عقاب


سحابی نشری در فاصله هفت هزار سال نوری از زمین وجود دارد که یکی از جذاب ترین اهداف
عکاسی تلسکوپ فضایی هابل می باشد
ستون های آفرینش ، ستونهایی از گاز هیدروژن و غبارهایی که از یک ابر مولکولی سرچشمه گرفته اند
در تصویر مشخص هستند ستاره هایی جدید در این مناطق در حال تولد هستند
خوشه ستاره ای جوان و داغ این سحابی نشری را روشن کرده است

ZWO ASI 1600-MMC
GSO 200 , 1600 F/8 With Reducer 1072 F/5.36
Az-Eq6

Astronomik Ha 6 nm 230 min
300*46 Gain 139 Temperature -25
Drak : 10
Flat : 140
Bias : 200
Astronomik OIII 6 nm 125 min
300*25 Gain 139 Temperature -25
Dark : 8
Flat : 25
Bias : 120

Astronomik SII 6 nm 175 min
300*35 Gain 139 Temperature -25

Dark : 10
Flat : 25
Bias : 200


Total exposure 9 Hours

Title در قلب سحابی عقاب
Hit 3434
Location اطراف نیشابور
Camera ZWO ASI 1600-MMC
Lens Aperture 5.36
Telescope GSO 200 RC F/8
F 1072
Exposure Total exposure 9 Hours
Filter Astronomik Ha,OIII,SII
ISO Gain:139
Accessories AZ-Eq6
Date of photography خرداد 1398


No comments have been posted.

Top