عقرب در حال شنا


عقرب در حال شنا زیر نور کهکشان

ستاره ها به دلیل فاصله ی بسیار زیادشان فقط یک باریکه از نورشان به ما می رسد بنابراین قطر ظاهریشان صفر است. این باعث می شود که وقتی فوکس روی بینهایت است هر ستاره تقریبا رو یک نقطه از سنسور دوربین تصویر بیندازد. پس تفاوت قدر ستاره ها در عکس از آسمان خیلی مشخص نیست مخصوصا در آب و هوای خشک اطراف کاشان. این باعث می شود که صورت فلکی هایی که با چشم برجسته دیده می شوند داخل عکس برجسته نباشند اما در این تصویر تضعیف بازتاب برکه صورت فلکی عقرب را کاملا برجسته کرده است.
Title عقرب در حال شنا
Hit 2253
Location اطراف روستای قهرود
Camera Canon 70D
Lens 17-70 Sigma
Lens Aperture 2.8
F 17
Exposure 25
ISO 2500
Photography Techniques پانوراما
Date of photography 1398/3/12


No comments have been posted.

Top