در قلب سحابی عقابسحابی نشری در فاصله هفت هزار سال نوری از زمین وجود دارد که یکی از جذاب ترین اهداف
عکاسی تلسکوپ فضایی هابل می باشد
ستون های آفرینش ، ستونهایی از گاز هیدروژن و غبارهایی که از یک ابر مولکولی سرچشمه گرفته اند
در تصویر مشخص هستند ستاره هایی جدید در این مناطق در حال تولد هستند
خوشه ستاره ای جوان و داغ این سحابی نشری را روشن کرده است

Asi 1600 CCD
Astronomik Ha 6 nm
Astronomik OIII 6 nm
Astronomik SII 6 nm
Eq5
Az-Eq6
Gso 8" RC
In Hubble Palette
Title در قلب سحابی عقاب
Hit 3014
Location نیشابور
Camera Asi 1600MMC
Telescope GSO 200 RC
F 5.36
Exposure 9 Hours
Filter Astronomik
ISO 139
Date of photography خرداد 98


No comments have been posted.

Top