صورت فلکی ذات الکرسی بر فراز قلعه اسماعیل آباد


نورپردازی زمینه با چراغ قوه نور زرد انجام شده است
Title صورت فلکی ذات الکرسی بر فراز قلعه اسماعیل آباد
Hit 1581
Photographer بهزاد شهیاربهزاد شهیار
Location سبزوار - روستای مزینان
Camera Canon 6D
Lens Canon 40mm
Lens Aperture 2.8
Exposure Exp 20 Sec
Filter Diffuser P820
ISO 3200
Date of photography 10/11/2018


No comments have been posted.

Top