سیاره مشتری و راه شیری


Title سیاره مشتری و راه شیری
Hit 492
Photographer بهزاد شهیاربهزاد شهیار
Location سبزوار - روستای یحیی آباد
Camera Canon 6d
Lens Canon 40mm
Lens Aperture 2.8
Exposure Exp 10 Sec
Filter Diffuser P820
ISO 5000
Date of photography 7/5/2019


No comments have been posted.

Top