الکرسی

 

نواختری درخشان در ذات الکرسی

1400/03/17

ذات الکرسی A در حال مرگ


به سوی آندرومدا

کهکشان آندرومدا و صورت فلکی ذات الکرسی

صورت فلکی ذات الکرسی بر فراز قلعه اسماعیل آباد


تصویر نجومی روز ناسا: آی‌سی 59 و آی‌سی 63 در صورت فلکی ذات الکرسی

لبه های روشن و اشکال شناور موجود در تصویر، شبیه ارواح هستند؛ البته در اندازه کیهانی.

تصویر نجومی روز ناسا: دنباله دار، سحابی های قلب و روح همه در یک تصویر

رنگ سبزی که از حرکت دنباله دار 21P/Giacobini-Zinner به جا مانده را می‌توان در سمت چپ این تصویر که بیش از 10 درجه پهنا دارد مشاهده کرد. همچنین به سمت صورت فلکی شمالی ذات الکرسی و برساووش قرار دارد.

NGC 869 & NGC 884 - The Double Cluster


سحابی Elephant


دنباله دار لاوجوی و خوشه های دوقلو2

دنباله دار لاوجوی و خوشه های دوقلو سری دوم

ذات الکرسی

این عکس رو از داخل باغ جهان نمای شیراز گرفتم.

Top