قلعه

 

دریاچه نمک سه قلعه


قلعه متروکه فمی

قلعه متروکه فمی در کویر ابوزیدآباد

قلعه لک لکها


کویر سه قلعه

تلفیق حدود 60 عکس

برفراز قلعه

کهکشان راه شیری برفراز قلعه مخروبه.

فرزندان آسمان

در ۱۰ فروردین ۹۸، در نارین قلعه میبد، برنامه ساعت زمین توسط دختران میبدی انجام شد.

magic castle


صورت فلکی ذات الکرسی بر فراز قلعه اسماعیل آباد


آذرگوی برساوشی

D810 - tamron 15-30

در جست و جوی ماه پنهان

ماه که همواره در تاریکی های شب روشنایی بخش زمین بوده است با پنهان شدن در سایه ی زمین، جستجوی زمینیان را طلب می کند.

Top