صورت

 

Dark Horse

Dark Horse Nebula

Stargazer and Milky Way

Stargazer and Milky Way

Moon surface

عکاسی از دهانه افلاطون و ارشمیدس

خلوتی با آسمان شب 🌌⛺

کهکشان راه‌شیری و صورت فلکی عقرب

ماه صورتی و حضیض

1400/02/10

مریخ در صورت فلکی ثور


در قلب سحابی رزت


Flaming star nebula

سحابی ستاره شعله‌ور یک سحابی نشری، بازتابی در صورت فلکی ارابه ران در اطراف ستاره متغیر ا ای ارابه ران می باشد. فاصله این سحابی از ما 1500 سال نوری و وسعت آن حدود 5 سال نوری است متاسفانه بدلیل ابری شدن هوا و باران ناگهانی، دیتای جمع آوری شده خیلی کم

صورت فلکی تاریخی برزیل


NGC2170

سحابی فرشته

Top