فلکی

 

Dark Horse

Dark Horse Nebula

Stargazer and Milky Way

Stargazer and Milky Way

خلوتی با آسمان شب 🌌⛺

کهکشان راه‌شیری و صورت فلکی عقرب

مریخ در صورت فلکی ثور


در قلب سحابی رزت


Flaming star nebula

سحابی ستاره شعله‌ور یک سحابی نشری، بازتابی در صورت فلکی ارابه ران در اطراف ستاره متغیر ا ای ارابه ران می باشد. فاصله این سحابی از ما 1500 سال نوری و وسعت آن حدود 5 سال نوری است متاسفانه بدلیل ابری شدن هوا و باران ناگهانی، دیتای جمع آوری شده خیلی کم

صورت فلکی تاریخی برزیل


NGC2170

سحابی فرشته

LBN777

سحابی جوجه عقاب، سحابی بسیار تاریکی در ابر مولکولی صورت فلکی گاو می باشد

Field of view around betelgeuse


Top