هواتاب و آسمان زمستان


آلودگی نوری کم بود دود ناشی از آتش و مواد مترقه در چهارشنبه سوری و نوروز هم اضافه شد. هاله اطراف جبار دود آتش هایست که در روز چهارشنبه سوری در شهر بپا کرده یودند.
Title هواتاب و آسمان زمستان
Hit 2873
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه گردنه خان
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Exposure 20s
ISO 1600
Photography Techniques Panorama
Date of photography 93/12/26


1 comments have been posted.

آلودگی نوری کم بود دود ناشی از آتش و مواد مترقه در چهارشنبه سوری و نوروز هم اضافه شد. هاله اطراف جبار دود آتش هایست که در روز چهارشنبه سوری در شهر بپا کرده یودند.
Top