آسمان

 

Field of view around betelgeuse


منظره ای از آسمان شب ساردینیا:


بیرجند در شب

رد ستارگان در آسمان شب بیرجند

مهمانی آسمان شب

شبی که ماه نبود مهمانی آسمان شب رفتیم. در ابتدا فقط مشتری و زحل آمدند و بعد کهکشان خود را نمایان کرد.

اعتدال در آسمان


نقاشی با نور در حضور مشتری و کیوان

نقاشی با نور و نور خیره کننده مشتری در آسمان شب کویر چاه جام

دنباله دار نیووایز بر فراز شهر آمل

دنباله‌دار نئووایز که اخیرا کشف شده به تدریج در آسمان شب، ساعتی بعد از غروب، خودنمایی می کند.

Comet C/2020 F3 NEOWISE

دنباله دار نئووایز C/2020 F3 NEOWISE این روزها مهمان آسمان صبحگاهی بود و چند روزی است در آسمان شامگاهی به زیبایی قابل مشاهده است

Comet Neowies


بازتاب هایی از آسمان تاریک


Top