خورشیدی

 

خورشید خورده شده

خورشید گرفتگی 5 دی 1398

Partial Lunar Eclipse Over Isfahan

Partial Lunar Eclipse Over Isfahan

ایستگاه فضایی، زبانه‌های خورشیدی، خورشید

1400/02/14

خورشید نصفه نیمه با یک شراره خورشیدی


چرخه خورشیدی شماره 25 آغاز شده است


رگه های خورشیدی کاذب در فلوریدا


گذر ISS از مقابل خورشید

گذر ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید در طیف هیدروژن آلفا

خورشیدگرفتگی 5 دی 98/ نام اثر: پروفسور کیاست پور

ثبت لحظات پایانی کسوف، پایان عمر دو زبانه، پایان روز های بدون لکه در طیف هیدروژن الفا

میدان فعال مغناطیسی

لکه، رشته، پلاژ و زبانک های خورشید درطیف هیدروژن آلفا. تصویر آخرین لکه ها قبل از دوران رکورد شکنی بیشترین روزهای بددون لکه یک قرن اخیر

لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید

فام سپهر(دیسک و زبانه ها) در طیف هیدروژن آلفا

Top