سقف کهکشانی خانه ها!


راه شیری بر فراز خانه ای عشایری ، بوانات...استان فارس
Title سقف کهکشانی خانه ها!
Hit 5014
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location بوانات...استان فارس
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 3200
Photography Techniques پانوراما


1 comments have been posted.

خوب و زیبا
Top