خورشیدگرفتگی 5 دی 98/ نام اثر: پروفسور کیاست پور


ثبت لحظات پایانی کسوف، پایان عمر دو زبانه، پایان روز های بدون لکه در طیف هیدروژن الفا
دو لکه کنار مرز گرفت، دومین و بزرگترین لکه های خورشیدی تا آن روز، بعد از دوره بیشترین روز های بدون لکه قرن اخیر بوده اند. از این جهت سعی شده در ثبت خورشیدگرفتگی جدی گرفته شود.
تصویر موزائیکی است، ابتدا مرز گرفت که در حال تغییر بود ثبت شد که مشکلی ایجاد نشود، سپس باقی نواحی به صورت موزائیکی تصویر برداری شد.
لبه باریک دور دیسک، مجموعه ای از هزاران زبانک است که بخاطر توان تفکیک پایین تلسکوپ مورد استفاده من به صورت یک نوار غیرمجزا دیده میشود.
این لبه (زبانک ها) سردتر و البته تیره تر است، لذا هم مستند بودن ادیت آن مورد استفاده قرار گرفته، هم استک آن با دیسک به دقت صورت گرفته ، چرا که در این استک، براحتی ممکن است لبه پشت دیسک محو یا اغراق آمیز گردد که با تحت تاثیر قرار دارن هزارن عارضه از خورشید ، استناد تصویر را با چالش مواجه میکند.
تصویر از ترکیب 900 فریم اصلی به همراه فریم های کالیبراسیون بدست آمده است.
عکس با تلسکوپ خورشیدی مرکز نجوم ادیب اصفهان گرفته شده است.
Title خورشیدگرفتگی 5 دی 98/ نام اثر: پروفسور کیاست پور
Hit 721
Photographer حسن حاتمیحسن حاتمی
Location اصفهان
Camera ZWO ASI 185 MC
Lens Aperture 60 mm
Telescope LUNT LS60THA
F 500
Exposure 0.1, 0.04
Filter Ha
ISO 100
Photography Techniques فیلم برداری و استک
Accessories barlow 2x
Date of photography 2019-12-26


No comments have been posted.

Top