میدان فعال مغناطیسی


تصویراز استک فریم های فیلم برداری بدست آمده است.
رنگ ها وارونه شده اند( برخی فعالیت های خورشید ظاهر متشابه دارند و عمومی ترین راه تفکیک آن ها تفاوت در درخشنگی است که با وارونگی تصویر مفهوم معکوس به مخاطب میرساند، از آنجا که وارونگی رنگ در دیتای خورشید جهت درک بهتر برخی دیتاها امر غیر متعارف نیست، کافی و البته الزامی است که در صورت انجام این کار در توضیحات تصویرذکر شود)
ادیت سنگین روی این تصویر صورت نگرفته و عوارض بزرگ مقیاس روی دیسک بخاطر فعالیت میدان مغناطیسی شکل گرفته است. به گوشه بالا سمت چپ دقت کنید، زبانک های ریز حالت عادی خود را دارند و نشان دهنده ادیت نرم و متعارف است.
* عوارض ریز که در تصاویر هیدروژن آلفا روی دیسک خورشید مشاهده میکنید زبانک های فام سپهر هستند، شکل دانه گون آن ها با اثرات دانه ای شیدسپهر خورشید اشتباه گرفته نشود.
* این دو لکه ثبت شده آخرین لکه های خورشید قبل از ورود به دوره بیشترین دوران بدون لکه خورشید طی قرن اخیر است.

عکس با تلسکوپ خورشیدی مرکز نجوم ادیب اصفهان گرفته شده است.
Title میدان فعال مغناطیسی
Hit 796
Photographer حسن حاتمیحسن حاتمی
Location اصفهان
Camera ZWO ASI 185 MC
Lens Aperture 60 mm
Telescope LUNT LS60THA
F 500
Exposure 0.048808
Filter Ha
ISO 100
Photography Techniques فیلم برداری و استک
Accessories barlow 3x
Date of photography 2019-04-10


No comments have been posted.

Top