گذر ISS از مقابل خورشید


تصویر حاصل 1200 فریم در 13 پنل موزائیکی است.
گین تصور بالا است و باعث افزایش نویز می شود، اما به این علت گین بالا انتخاب شده که بتوان زمان نوردهی را کاهش داده تا ایستگاه فضایی که سرعت بالایی دارد به صورت نقطه ای ثبت شود و دچار ثبت رد نشود.
فیلمبرداری و سپس استک فریم ها برای تبدیل به عکس جهت پردازش نهایی صورت گرفته است.
مختصات دقیق مکان عکاسی، با وسواس، به گونه ای انتخاب شده است که جدایی زاویه ایستگاه فضایی و خورشید 0 درجه باشد، و در واقع مرکز به مرکز هم قرار گیرند.
از آنجا که تصویر موزائیکی بوده و میدان دید، تمام دیسک خورشید را پوشش نمیدهد، پنل مربوط به محل عبور ایستگاه از دیسک خورشید با احتیاط نسبت به مختصات خورشید انتخاب شد، همچنین برای ثبت بیشترین طول رد ایستگاه، کادر به گونه ای تنظیم شد که ایستگاه از وتر کادر مستطیل عبور کند، بالا بودن بزرگنمایی و سطح یکنواخت خورشید بدون هیچ لکه خورشیدی، کار مختصات یابی خورشید را دشوار کرده بود، که البته کادر با دقت قابل قبولی تنظیم شد که تصویر هم گویای مطلب است.
نوردهی دیسک: 0.008717
گین: 190
نوردهی زبانه: 0.027836
عکس با تلسکوپ خورشیدی مرکز نجوم ادیب اصفهان گرفته شده است.
Title گذر ISS از مقابل خورشید
Hit 1710
Photographer حسن حاتمیحسن حاتمی
Location اصفهان
Camera ZWO ASI 185 MC
Lens Aperture 60 mm
Telescope LUNT LS60THA
F 500
Exposure 0.008717 , 0.027836
Filter Ha
ISO 190
Photography Techniques فیلم برداری و استک
Accessories barlow 2x
Date of photography 2019-11-06


No comments have been posted.

Top