ایستگاه فضایی، زبانه‌های خورشیدی، خورشید


امتیاز و حق نشر تصویر: Mehmet Ergün

آن لکه خورشیدی نیست. بلکه ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) در حال گذر از جلوی خورشید است. لکه‌های خورشیدی، به صورت انفرادی، یک سایه مرکزی تیره دارند، یک نیم‌سایه روشن‌تر اطرافشان و هیچ کپسول دراگونی به آن متصل نیست. در عوض، ایستگاه فضایی بین‌المللی ساختار مجموعه‌ای و چندقسمتی دارد، یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین فضاپیمایی که تاکنون بشر ساخته است. همین‌طور لکه‌های خورشید به دور خورشید می‌چرخند، در صورتیکه ایستگاه فضایی به دور زمین می‌چرخد. گذر ایستگاه فضایی از جلوی خورشید که تقریبا هر 90 دقیقه به دور زمین می‌چرخد، خیلی غیر عادی نیست، اما پیداکردن مکان مناسب، زمان‌بندی و تجهیزات مناسب برای ثبت یک تصویر بسیار خوب نادر است. این تصویر حاصل ترکیب سه عکس است که هر سه از یک مکان و تقریبا هم زمان گرفته شده است. یک عکس-- با نوردهی زیاد-- زبانه‌های کوچک بالای خورشید ‌را ثبت کرده، عکس دوم-- با نوردهی کم-- بافت پیچیده لایه فام سپهر (کرومسفر) خورشید را ثبت کرده و عکس سوم-- سخت‌ترین سوژه برای ثبت کردن-- ایستگاه فضایی را در حالی که در کسری از ثانیه از جلوی خورشید عبور می‌کرد، به تصویر کشیده است. بررسی نمای نزدیک از سایه‌ ایستگاه فضایی حتی کپسول دارگون خدمه متصل به آن را هم نشان می‌دهد.

 


Top