راه شیری زمستانی و صورت فلکی شکارچی


Title راه شیری زمستانی و صورت فلکی شکارچی
Hit 3685
Photographer مسعود قدیریمسعود قدیری
Location فیروزکوه
Camera Nikon D810
Lens Tamron15-30mm
Lens Aperture 4
F 15mm
Exposure 5x180sec
ISO 3200
Photography Techniques ترکیب 5 عکس-یک عکس برای Foreground جداگانه تهیه شد


No comments have been posted.

Top