خرمالو و جبار


به دلیل اینکه سه پایه نداشتم مجبور شدم از نرده بان برای تثبیت دوربین در ارتفاع مورد نظر استفاده کنم.
Title خرمالو و جبار
Hit 1673
Photographer محمد زحلیمحمد زحلی
Location استهبان، فارس
Camera sony dsc hx1


No comments have been posted.

Top