آسمان شب


Title آسمان شب
Hit 8111
Photographer سهیل شهبازیسهیل شهبازی
Location قم
Camera D610
Lens Sigma 28mm f/2.8
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 2000


2 comments have been posted.

عکس و نمای بسیار زیبایی گرفته اید. قرار گیری درخت در میان نورهای افق کار جالبی بوده و باعث شده ساختار درخت به خوبی قابل مشاهده باشد. موفق باشید
زیباست.موفق باشید
Top