آذرگوی


طبق پیش بینی های انجام شده بارش شهابی برساووشی امسال 1392 پر باز خواهد بود. ویژه گی بارش شهابی برساوشی شهاب های کم اما پر نور است.

تصویر مربوط به بارش شهابی جوزایی است که همه ساله اواخر آذر ماه به اوج خود میرد.

Title آذرگوی
Hit 4629
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location سید آباد - حوالی نایین - اصفهان
Camera کانن 5 D
Lens 10-24 Tamron
Lens Aperture 4
Exposure 15
ISO 3200
Date of photography آذر 1389


No comments have been posted.

Top