راهی به آسمان


عکس در کویر چغاز،یکی از کویر های زیبای شهرستای اردکان یزد گرفته شده است. راه شیری با همراهی همیشگی مثلث تابستانی از افق شرقی طلوع می کند و در سمت راست و پایین تصویر شاهد چراغ های پارک کوهستان اردکان هستیم. پارکی هرچند زیبا اما متاسفانه بلای جان آسمان
Title راهی به آسمان
Hit 3093
Photographer حامد بهشتیحامد بهشتی
Location کویر چغاز
Camera canon 1100D
Lens 18mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 30s
ISO 3200


No comments have been posted.

Top