صورت فلکی جبار بر فراز رصد خانه شهر علم اصفهان


17اسفند همایش ملی متغییر های گرفتگی شرکت کرده بودم  قبل از حرکت اتوبوس شاهد این صحنه شدم سریع این عکس رو انداختم ولی کلی دنبال اتوبوس دویدم تا به اتوبوس رسیدم
Title صورت فلکی جبار بر فراز رصد خانه شهر علم اصفهان
Hit 4069
Location اصفهان
Camera D90
Lens 18-105


No comments have been posted.

Top