آندرومدا در میان انبوه ستارگان


Title آندرومدا در میان انبوه ستارگان
Hit 3811
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location روستای شور آباد
Camera کانن 30D
Lens 18میلی متری
Exposure 4 فرم 2 دقیقه ای
ISO 1600
Photography Techniques استک
Accessories مقر ویکسن
Date of photography 93/8/22


1 comments have been posted.

علی آقا عکس خیلی خوبی شده. آندرومدا خیلی خوب پیداست
Top