اصفهان

 

LDN 1292 Dark Nebula Near Polaris


M8-M20


طلوع ماه و خورشید

خورشیدگرفتگی 5 دی 98

Blabad Milkyway

راه شیری در بلاباد - نایین

گذر ISS از مقابل خورشید

گذر ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل خورشید در طیف هیدروژن آلفا

خورشیدگرفتگی 5 دی 98/ نام اثر: پروفسور کیاست پور

ثبت لحظات پایانی کسوف، پایان عمر دو زبانه، پایان روز های بدون لکه در طیف هیدروژن الفا

میدان فعال مغناطیسی

لکه، رشته، پلاژ و زبانک های خورشید درطیف هیدروژن آلفا. تصویر آخرین لکه ها قبل از دوران رکورد شکنی بیشترین روزهای بددون لکه یک قرن اخیر

لکه بزرگ دراوج روزهای آرام خورشید

فام سپهر(دیسک و زبانه ها) در طیف هیدروژن آلفا

آلودگی نوری اصفهان

صورت فلکی جبار در یک شب ابری

Active Regions

Sun in Hydrogen Alpha light

Top