جبار

 

صورت فلکی جبار بر فراز ارتفاعات مرکزی بوهمیا


سحابی جبار و نخلستان


جبار و خوشه پروین در کاروانسرای دیرگچین

نمای باز از کاروانسرای دیرگچین با خوشه پروین و جبار

کمربند و سحابی جبار


شکارچی پیر

تک درخت پیر و تحمل آخرین سور از زمستان عمر خود همراه با شکارچی و سگ بزرگش

یک شب سرد زمستانی


یلدا زیر آسمان شب

جبار نشانگر فصل سرماست. چه زیبا که یلدایمان را در زیر نور مهتاب و آسمان تاریک در بلند ترین شب سال جشن بگیریم.

صورت فلکی جبار بر آتش


آلودگی نوری اصفهان

صورت فلکی جبار در یک شب ابری

Aliens

بیگانگانی در سرزمینی بیگانه، به دنبال ستاره...

Top