باداب سورت


شبی زیبا در چشمه های تراونتنی باداب سورت
Title باداب سورت
Hit 1851
Photographer حجت نجفیحجت نجفی
Location باداب سورت
Camera canon 6D
Lens sigma
Lens Aperture 1.4
F 2.5
Exposure 20sec
ISO 4000
Date of photography 16/03/2018


No comments have been posted.

Top