چرخ گردون!


چرخ گردون با دلم به به چه بازی می کند
با من خسته عجب بنده نوازی می کند
چون نسیمی گه ملایم، گه طوفانی مخوف
وای عجب حال و هوایی بی قراری می کند
Title چرخ گردون!
Hit 6700
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location بندر دَیِر
Camera Canon 6D
Lens 14 mm samyung
Lens Aperture 2.8
Exposure 20 s
ISO 1600
Photography Techniques رد ستاره
keyword
ستاره


No comments have been posted.

Top