مرداب

 

m20-m8

نمایی از سحابی مرداب و سه تکه

سحابی مرداب و پیرامون


صخره جنوبی در مرداب

1400/02/25

مرکز سحابی مرداب درطول موج مادون قرمز


مرکز فعال سحابی مرداب


رقص شفق قطبی بر فراز یخچال

عکس را در اولین تجربه دیدن شفق‌‌های قطبی در ایسلند ثبت کردم. شبی که سرمایش با بادهای سردی که ازسمت یخچال و مرداب یخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده‌ می‌وزید، استخوان سوز

Motion Startrail

سیاره های مشتری، زحل و مریخ به ترتیب در قسمت راست، قسمت مرکزی راه شیری سمت چپ سحابی مرداب و قسمت سمت چپ (اواسط استارتریل خط نارنجی بزرگ) در تایم لپس مشخص هستند.

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی باشکوه مرداب به همراه ستاره‌ها و گازهای داغ

سحابی باشکوه مرداب، با گازهای داغ، پر شده است و خانه‌ای برای ستارگان جوان زیادی است.

تصویر نجومی روز ناسا: مریخ در میان سحابی‌ها

نقطه قرمز رنگ درخشانی که در میان سحابی مرداب و سه تکه مشاهده می‌شود، چه چیزی می‌تواند باشد؟ آن نقطه، سیاره مریخ است.

اعماق آسمان

بخش مرکزی راه شیری در صورت فلکی قوس با سحابی های معروف آسمان شب

Top