مرکز فعال سحابی مرداب

مرکز فعال سحابی مرداب


مرکز سحابی مرداب، گردابی از تولد ستاره های زیبا است. این پدیده در نزدیکی مرکز تصویر قابل مشاهده است . حداقل دو ابر قیف مانند بلند، هر کدام تقریباً به طول نیمی از یک سال نوری، توسط وزش بادهای شدید ستاره ای و پرتوهای پر انرژی شکل گرفته اند. "هرشل36"  یک ستاره فوق العاده درخشان در آن نزدیکی، منطقه را روشن کرده است. دیواره های گسترده ای از گرد و غبار، مناطق خارجی ستاره های جوان و داغ را پنهان کرده است. از آنجا که انرژی این ستاره ها با رسیدن به این گرد و غبار و گاز خنک می شود، اختلاف دمای زیادی در مناطق مجاور ایجاد شده و باعث ایجاد بادهای برشی می شود که ممکن است علت ایجاد قیف ها باشد. این تصویر، با وسعتی در حدود 15 سال نوری ، دارای دو رنگ است که توسط تلسکوپ فضایی هابل ثبت شده است. سحابی مرداب، که به عنوان M8 نیز شناخته می شود، در حدود 5000 سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی قوس ساکن است.


Top