آرامش قبل از طوفان


وای خدای من، این لکه دیگه داره یه جوری میشه! میدان های مغناطیسی کلاس دلتا!!! و احتمال 15 درصد فلر کلاس X و اینکه در 24 ساعت گذشته لکه آرومی بوده!  (July 10, 2012) آرامش قبل از طوفان!
Title آرامش قبل از طوفان
Hit 3304
Location شیراز
Camera NIKON D5100
Telescope 10"
F 4.7
Exposure 1/320 sec
Filter 9.8x9.8cm BAADER AstroSolar
ISO 100 bias -1
Photography Techniques prime focus without t-ring
Date of photography July 11, 2012
keyword
خورشید


No comments have been posted.

Top