رقص شفق قطبی بر فراز یخچال


عکس را در اولین تجربه دیدن شفق‌‌های قطبی در ایسلند ثبت کردم. شبی که سرمایش با بادهای سردی که ازسمت یخچال و مرداب یخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده‌ می‌وزید، استخوان سوز
Title رقص شفق قطبی بر فراز یخچال
Hit 1391
Photographer مارال کوثریمارال کوثری
Location Iceland
Camera Canon 6D
Lens Zeiss Distagon T 21mm F/2.8
Lens Aperture 2.8
F 2.8
Exposure 6 Sec
ISO 100000
Date of photography 10.03.2018


No comments have been posted.

Top