غروب ماه، ستارگان زمستانی و آلودگی نوری


دو منبع نوری در دو سوی این تصویر قرار دارند. یکی ماه، قمر دائمی زمین در حال غروب و دیکر 7 لامپ گازی خیابان که در طول شب روشن گذاشته شدند پس ابر ها اینگونه دیده می شوند. این یک نمونه کوچک از شکل آلودگی نوری در طول شب است.
Title غروب ماه، ستارگان زمستانی و آلودگی نوری
Hit 2318
Photographer Davood ShaterzadehDavood Shaterzadeh
Location روستای سرخده
Camera Nikon D610
Lens Sigma Art 24mm f1.4
Lens Aperture 2.8
Exposure 15"
Filter defuser
ISO 3200


No comments have been posted.

Top