مراحل خورشید گرفتگی 5 دی


عکس بالا 7 مرحله از خورشید گرفتگی 5 دی 1398 را نشان می دهد. فاصله بین هر مرحله 15 دقیقه و مجموج مدت زمان عکاسی 2 ساعت است. عکاسی به صورت آفوکال و از پشت تلسکوپ صورت گرفته.
Title مراحل خورشید گرفتگی 5 دی
Hit 2218
Location روستای ترخاص، شهرستان خوشاب، استان خراسان رضوی
Camera موبایل samsung galaxy A5
Telescope skywatcher bk909 AZ3
Filter مایلار
Date of photography 5 دی 1398


No comments have been posted.

Top