انسان و اسمان


اینجا کوچه ای است در روستای زیبای عشین در حاشیه پارک ملی کویر.روستایی باستانی مربط به دوران ساسانی که در مسیر راه ابریشم بوده و زمانی برای خود رونقی داشته.روستایی هماهنگ با طبیعت منطقه که از دو هزار سال پیش همچنان معماری زیبای خود را حفظ کرده.این روستا به دور از الودگیهای نوری دارای یکی از تاریک ترین نقاط ایران و منطقه است که میتواند بهشت منجمان و دوستداران اسمان شب باشد.عشین در استانه ثبت ملی میباشد.در این تصویر با سوژه انسانی سعی کردم ارتباطی بین انسان و طبیعت گمشده اسمان شب برقرار کنم.
Title انسان و اسمان
Hit 1405
Photographer MEHDI AKBARIMEHDI AKBARI
Location عشین.اصفهان
Camera canon 6d
Lens samyang 14mm
Lens Aperture f 2/8
Exposure 20 sec
ISO 6400
Photography Techniques نوردهی طولانی
Accessories سه پایه
keyword
عشین


No comments have been posted.

Top