زندگی عشایری و ستارگان


این عکس در نزدیکی کوهرنگ گرفته شده است و زندگی و سیاه چادر عشایر را بر فراز ستارگان نشان میدهد پشت زمینه نیز یه علت نورهای کم نوری که در پشت صحنه عکاسی قرار دارند روشن شده است
Title زندگی عشایری و ستارگان
Hit 1972
Photographer پوریا شیخیپوریا شیخی
Location کوهرنگ
Camera 6d
Lens 14mm sigma


No comments have been posted.

Top