ماه نزدیک تربیع آخر


سه پایه ی عکاسی ثابت گردید، تلسکوپ روی آن قرار داده شد بعد فریم دوربین به گونه ای تنظیم شد که از یک طرف ماه وارد شود و از طرف دیگر خارج. کل ماه به صورت جاروبی فیلم برداری شد. بعد فیلم ها همگی به فریم تجزیه گردید و دسته های 600 فریمی ایجاد شد که در نزم افزار به یک فریم تبدیل گردید. بعد فریم های خروجی هر دسته کنار هم موزائئیک قرار گرفت و تصویر نهایی ایجاد شد.
برای این عکس نزدیک 80 پنل استفاده شده است. رزولوشن اصلی هم 9 برابر عکس ارسالی است.
Title ماه نزدیک تربیع آخر
Hit 2009
Location شیراز
Camera Canon EOS 6D
Lens Aperture F/27.8
Telescope ماکستوف-کاسگرین 90 میلیمتری
F 2500 mm
Exposure 1/125 sec
ISO 1000
Photography Techniques Mosaic, Lucky imaging
Accessories سه پایه عکاسی و بارلو 2 ایکس
Date of photography 10/20/2019 1:53-2:23 AM

Top