دوره همی ماه و دو سیاره


مقارنه زیبای ماه به همراه سیاره زهره و مشتری بر فراز 33پل
Title دوره همی ماه و دو سیاره
Hit 3903
Location حاشیه زاینده رود
Camera canon 450D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 8sec
ISO 200
Date of photography 94/3/30


No comments have been posted.

Top