مشتری و ماه های گالیله ای


مدت نزدیک 30 ثانیه 700 فریم تهیه شد و حدود
Title مشتری و ماه های گالیله ای
Hit 1580
Location شیراز
Camera Canon EOS 6D
Lens Aperture F/27.8
Telescope ماکستوف-کاسگرین 90 میلیمتری
F 2500
Exposure 1/30 sec
ISO 800
Photography Techniques Single exposure, Lucky imaging
Accessories Barlow 2x
Date of photography 6/12/2019 1:08 AM

Top