راه شیری در هونجان


یک شب امردادی،روستای زیبای هونجان،آسمانی تقریبا تاریک و دوستانی صبور..
Title راه شیری در هونجان
Hit 3103
Photographer حامد بهشتیحامد بهشتی
Location روستای هونجان
Camera canon 1100D
Lens 18mm
Lens Aperture 4.5
Exposure 30s
ISO 6400


No comments have been posted.

Top