ماه از پنجره دید ابوریحان 1


ماه از پشت بزرگترین تلسکوپ پژوهشی و فعال حال حاضر کشور،تلکوپ نیم متری سایت 1 رصد خانه ابوریحان بیرونی دانشگاه شیراز-(البته با لحاظ نکردن کلمه ی فعال و برشمردن تلسکوپ 60 سانتیمتری رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی باید گفت این تلسکوپ از نظر قطر آینه و در م
Title ماه از پنجره دید ابوریحان 1
Hit 2921
Photographer حامد بهشتیحامد بهشتی
Location رصدخانه ابوریحان بیرونی
Camera canon 1100D
Telescope The 20 inch Cassegrainian reflective telescope bui
Exposure 1/60s
ISO 100


No comments have been posted.

Top