راه شیری بر بالای ارتفاعات بانه


آلودگی های نوری  که در عکس دیده میشه برای شهرهای کردستان عراق است
Title راه شیری بر بالای ارتفاعات بانه
Hit 4386
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه کوه آربابا
Camera 5D
Lens 14mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 20s
ISO 3200
Photography Techniques panorama


No comments have been posted.

Top