آسمان شب های شهرم!.........شامل 200 شات..مرکز آسمان


Title آسمان شب های شهرم!.........شامل 200 شات..مرکز آسمان
Hit 2499
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location لامِرد
Camera نیکون d7000
Lens 12-24
Lens Aperture 8
Exposure 30s
ISO 1000
Photography Techniques رد ستاره


3 comments have been posted.

نور زیاد ماه و مشخص کردن جزئیات بیشتر نما
بعد از گذاشتم متوجه شدم نویزهای داخل خونه حذف نشده....ببخشید
رنگ ستاره ها عالی ، فقط چرا دیافراگم 8؟
Top