عکاسی از گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید


عکاسی به روش آفوکال می باشد
Title عکاسی از گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید
Hit 1952
Location ایران . تهران
Camera Canon EOS 750D
Telescope Sky-Watcher 120mm
F 600mm
Exposure 1/250s
Filter Mylar
ISO 100
Photography Techniques عکاسی آفوکال
Accessories Tripod Sky-Watcher
Date of photography 1398/08/20


No comments have been posted.

Top