رد ستارگان در جنگل های ارسنجان فارس


رد ستارگان در جنگل های ارسنجان فارس
Title رد ستارگان در جنگل های ارسنجان فارس
Hit 4087
Photographer محمود انداممحمود اندام
Location ارسنجان فارس
Camera 60 دی کانن
Lens 10/22
Lens Aperture 4
Telescope ---
F ---
Exposure 40 ثانیه
Filter ---
ISO 1600
Photography Techniques رد ستارگان دور قطبی
Accessories ریموت و پایه عکاسی
Date of photography 5/4/93


1 comments have been posted.

سوژه و کادر بندی خوب هستند ولی کمی مکان دوربین تکان خورده و موجب شده از قسمتی از عکاسی مکان ستارگان عوض شود. مکان عکاسی باید جای تاریکی باشد افق شمالی شما هیچ آلودگی نوری ندارد موفق باشید
Top