سیاره مشتری با چهار قمر زیبای خود آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو


تصویر برداری از درون شهر با آلودگی نوری ثبت شده است
Title سیاره مشتری با چهار قمر زیبای خود آیو، اروپا، گانیمد و کالیستو
Hit 4035
Photographer محمود انداممحمود اندام
Location جهرم
Camera کانن 7 دی
Lens ...120 اسکای واچر
Date of photography خرداد 96


No comments have been posted.

Top